HR Development Centre Logo
Erasmus Logo

Multiplier event РИУ Правец на 23-24.01.2022г.

УНСС проведе събитие за популяризиране на интелектуалните резултати по проект на тема: Изграждане на иновативна мрежа за споделяне на игрови подходи в обучението по международна логистика и транспорт № 2019-1-BG01-KA203-062602, финансиран по програма Erasmus+

Събитието се състоя в РИУ Правец на 23-24.01.2022г.

Lector 1
Door singn

Имаше представители на УНСС, Медицински университет София, Медицински университет Варна, ХТМУ, Лесотехнически университет, БАН, Технически университет, Висше училище по мениджмънт, както и студенти и представители на бизнеса.

В първата част на събитието ръководителят на проекта – Мария Воденичарова представи целите на проекта и основните резултати, които са постигнати. По отношение на интелектуалните продукти бяха представени публикациите по проекта, както и създадената база данни, свързана с игровизацията и целите на стратегията за сътрудничество между университета и пазара на труда.

По проекта е създадена иновативна мрежа с участието на партньорските организации за споделяне на игрови подходи в логистиката и транспорта, която включва членовете на екипа по проекта.

Lectutrer 2

Екипът разработи съвместна програма за логистика и транспорт, която включва общо 15 дисциплини чрез прилагане на реални казуси от практиката.

Lecturer 3

Интелектуалноте резултати се допълват с единна методика за изработване на тренировъчни игри. Тази единна методология се използва от екипа по проекта за описание на правилата на игрите в логистиката и транспорта. Методиката е общ продукт на представителите на работните групи на проекта, всеки от които споделя мнения и знания.

Въз основа на установената методика бяха разработени симулационни игри, които към настоящия момент са общо седем игри.

Lector 10

Във втората част на събитието бе разиграна симулационна игра с участващите по време на събитието, които влезнаха в ролята на мениджър по управление на логистични проекти и трябваше успешно да построят склад за електродомакински уреди в рамките на 10 рунда.

Симулационната игра създава реални условия за изграждане на склад с площ 285 кв.м и офис помещение с площ от 40 кв.м.

Всички екипи имаха на разположение 24 000 лв. за изпълнението на проекта и трябваше да изпълнят 12 работи, свързани със строителен ремонт на помещенията, проектиране, поръчка и монтаж на обзавеждането и доставка на стоки и тяхното окомплектоване и подреждане.

Екипите се класираха според финансовите резултати след изпълнението на дейностите. Това се измерва с по-голяма печалба или по-малко все още неизплатени кредити.

Results

Победител с най-висок резултат от играта бе екипа на МУ-София в лицето на Емилия Насева, която се справи с най-малко разходи и с най-кратко време да построи склада.

winner

В края на събитието бе проведена анкета, според която 80% от участниците използват в малка степен методите на игровизацията в преподаването и биха се включили в мрежата от преподаватели за споделяне на игрови подходи в обучението.

Всички резултати по проекта могат да се видят на www.edugamenet.eu

The article is part of the development of a study on the application of the game approach in logistics and transport training (Output title O4) under the Erasmus+ strategic partnership project “Building an innovative network for sharing of the best educational practices, incl. game approach, in the area of international logistic and transport”, Project number: KA203/HE25/13.09.2019

UNSS Logo
Game Approach Logistic